Voor online aankopen:

De Consument die beroep wil doen op het herroepingsrecht moet dit steeds uitdrukkelijk, ondubbelzinnig en verplicht schriftelijk aan Pawparty meedelen. De Consument kan zich op dit recht beroepen aan de hand van een e-mail naar pawparty.info@gmail.com. Deze mededeling moet binnen de veertien (14) kalenderdagen gebeuren vanaf de dag van (fysieke) ontvangst van de producten.

In zijn mededeling moet de consument verplicht volgende informatie vermelden:

  • Datum van order
  • Datum van ontvangst
  • Datum waarop het herroepingsrecht wordt gebruikt
  • Het totaal betaalde bedrag (aan te tonen via een betaalbewijs van de overschrijving)
  • Naam en adres van de consument
  • Handtekening van de consument

Vervolgens moet de consument spoedig de desbetreffende producten terugsturen naar Pawparty en dit uiterlijk binnen veertien (14) kalenderdagen na de communicatie. De terugzending gebeurt slechts door middel van een erkende vervoerder. In ieder geval zal de consument alle kosten en risico van de terugzending dragen. Zolang geen bewijs van terugzending is geleverd door de consument heeft Pawparty het recht om de terugbetaling op te schorten.

Indien de producten aangetast zijn door een waardevermindering die het gevolg is van het behandelen van de producten dat verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van de producten vast te stellen, zal de consument hiervoor verantwoordelijk zijn. Pawparty is gerechtigd om deze waardevermindering verhoudingsgewijs in rekening te brengen ten aanzien van de consument. Dit evenwel pas nadat Pawparty zelf het initiële aankoopbedrag in zijn totaliteit aan de consument heeft terugbetaald.   

Indien de consument niet voldoet aan de bovenstaande voorwaarden is er sprake van een onrechtmatig gebruik van het herroepingsrecht. In dat geval zullen de producten teruggestuurd worden naar de consument, voor eigen rekening en risico van de consument. Pawparty verbindt er zich toe haar motieven duidelijk te communiceren aan de consument.