DEEL I: ALGEMEEN

ARTIKEL I. 1 – IDENTIFICATIE EN DEFINITIES

Contactgegevens:

Oud dorp 10 

9260 Wichelen

0476041310

Ondernemingsnummer: BE0726.991.145, BTW-plichtig

Pawparty.info@gmail.com

KBC BE03 7370 5194 7684

Consument: iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen en die gedomicilieerd is op het grondgebied van België.  

Onderneming: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon, gevestigd op het grondgebied van België, die op duurzame wijze een economisch doel nastreeft, mits dit uitdrukkelijk door werd vastgesteld voor de afname van haar producten.

DEEL II – VOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP CONSUMENTEN

ARTIKEL II.1 – TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze algemene voorwaarden (Deel I en II) zijn van toepassing op elk aanbod en elke verkoop van pawparty aan consumenten via de website. De tekst van deze algemene voorwaarden wordt digitaal aan de consument beschikbaar gesteld en dit voor de overeenkomst op afstand wordt gesloten.

ARTIKEL II.2 – PRIJZEN EN BETALING

Alle prijzen zijn inclusief btw en exclusief verzendingskosten. De betaalmiddelen die door pawparty worden aanvaard zijn terug te vinden op de website en worden aan het begin van het bestelproces vermeld.

ARTIKEL II.3 – AANBOD

Elk aanbod geldt zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden gewijzigd. Afbeeldingen zijn illustratief bedoeld en de geleverde verpakkingen kunnen qua afbeeldingen afwijken van het online geïllustreerde product.

Pawparty aanvaardt geen bestellingen van niet in België gedomicilieerde personen.

ARTIKEL II.4 – TOTSTANDKOMING KOOP

Een bestelling kan geplaatst worden via de website door het volgen van de stappen zoals aangegeven in de webshop op de website.
Na bestelling van de goederen wordt een overzicht bezorgt van de bestelde goederen en online beschikbaar gemaakt aan de consument. Bij bevestiging van de bestelling wordt om contante betaling gevraagd volgens de aangegeven betalingsmethode. Bij ontvangst van de integrale betaling zal tot levering worden overgegaan door pawparty. De consument wordt aansluitend op de hoogte gebracht met een bevestiging van diens aankoop en met de modaliteiten van de levering conform de aangegeven leveringsmethode.

Pawparty behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren in de volgende gevallen:

  • bij uitputting van de voorraad of het niet langer beschikbaar zijn van een artikel;
  • bij vaststelling van een foutief aanbod;
  • bij vraag tot levering buiten België;
  • bij overmacht.

ARTIKEL II.5 – LEVERING

Leveringen gebeuren conform de leveringsmethode zoals aangeduid door de consument in het kader van de door hem geplaatste bestelling. De door pawparty meegedeelde levertijden gelden als indicatie. Pawparty kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van overschrijding van levertijden. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan pawparty kenbaar heeft gemaakt als leveringsadres.

Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel II.4 van is vermeld, zal pawparty geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 20 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 14 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

In geval van ontbinding conform het vorige lid zal pawparty het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.

ARTIKEL II.7 – GARANTIE

Op de bestelde artikelen geldt, behoudens de onderstaande afwijkende modaliteiten, enkel de wettelijke garantie en de wettelijke waarborg van conformiteit. De garantie voor de bederfbare producten geldt enkel gedurende de houdbaarheidsdatum zoals aangegeven op de verpakking.

Behoudens in geval van dwingende wettelijke bepalingen, is pawparty niet aansprakelijk voor enige (rechtstreeks of onrechtstreeks), aan de geleverde producten veroorzaakte schade. De garantie is evenmin van toepassing in geval van verwerking van de producten in andere producten.

ARTIKEL II.8 – CONTROLE

Indien u de door ons geleverde producten beschadigd ontvangt of indien deze producten niet conform zijn aan de bestelde producten, vragen wij u om dit ons te laten weten via pawparty.info@gmail.com. (Binnen de 5 dagen na ontvangst van uw bestelling)

ARTIKEL II.9 – HERROEPINGSRECHT

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor kopers die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij pawparty.

Volgens de Belgische wet betreffende de handelspraktijken, de voorlichting en bescherming van de consument van 12 april 2010, geldt voor alle online aangekochte producten bij pawparty een bedenktijd van 14 dagen.

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De kosten gemaakt voor de retourzending zijn ten laste van de koper. De aankoopprijs wordt volledig terugbetaald binnen de 7 dagen na ontvangst van het pakket door de verkoper.

Wanneer u gebruik wenst te maken van het herroepingsrecht, dient u dat schriftelijk (pawparty.info@gmail.com) kenbaar te maken binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.

De producten dienen onbeschadigd, ongebruikt en ongeopend (in originele staat en verpakking) teruggestuurd te worden. U dient te bewijzen dat de producten tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending. Ongefrankeerde of onvoldoende gefrankeerde zendingen worden altijd geweigerd en teruggestuurd naar de verzender.

Producten dienen teruggestuurd te worden naar:

TAV. Berwouts Hanne 

Oud dorp 10 

9260 Wichelen

België

0476/04.13.10

pawparty.info@gmail.com

Indien de producten niet conform de voorwaarden het herroepingsrecht worden ontvangen, wordt het aankoopbedrag niet of niet volledig terugbetaald. Het product blijft in dat geval uw eigendom. U kan hierna kiezen om het product terug te laten versturen naar u, hiervoor betaalt u bijhorende verzendingskosten.

U kan het herroepingsrecht niet uitoefenen indien het aangekochte product speciaal voor u op maat werd gemaakt of aangepast.

ARTIKEL II.10 – AANSPRAKELIJKHEID

De consument maakt gebruik van de website en de webshop op eigen verantwoordelijkheid. Pawparty is niet aansprakelijk voor enig falen of enige onbeschikbaarheid van de webshop als gevolg van technische storing. Pawparty is niet aansprakelijk voor enige schade van consument als gevolg van de verspreiding van een virus via de website.

Pawparty staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Een door pawparty verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover pawparty kan doen gelden indien pawparty is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

ARTIKEL II.11 – KLACHTEN

Het is altijd mogelijk dat ondanks onze zorg, er toch iets fout is gelopen, of iets waar u niet tevreden over bent.
Graag vernemen wij dit zo snel mogelijk via Pawparty.info@gmail.com

We zoeken dan samen met u naar een gepaste oplossing.

ARTIKEL II.12 – PRIVACY

In dit privacy-beleid wordt beschreven hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Door onze site te bezoeken en te gebruiken, stemt u in met het privacybeleid van pawparty.
Wij streven ernaar om jouw gegevens op een volledig veilige manier te verwerken.

De gegevens die wij verzamelen zijn de gegevens die verder komen uit het online bestelformulier, het contactformulier en het formulier om de nieuwsbrief te ontvangen.

Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens voor het klanten- en orderbeheer:
– klantenadministratie
– opvolgen van bestellingen en leveringen
– facturatie
– verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame

Uw gegevens kunnen worden geanalyseerd om de informatie en/of aanbiedingen zo veel mogelijk op uw interesse of te stemmen.

Uw persoonsgegevens worden nooit zonder uw toestemming aan derde partijen doorgegeven voor commerciële doeleinden. Pawparty verkoopt uw persoonsgegevens niet aan derde partijen.

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

U heeft steeds het recht om je gegevens in te zien, te wijzigen, over te dragen of zelfs te verwijderen als de wet dat toelaat.

Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacybeleid, kunt u terecht bij Hanne Berwouts op pawparty.info@gmail.com.

TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht. De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

GEBRUIK VAN COOKIES

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.